Index

13-01-2021hardware, random, opinion
Một phím một chuột và 2 máy tính
08-02-2019hardware, hacking, keyboard-building
Keyboard from Scratch: Từ A tới Z
16-12-2018hardware, hacking, keyboard-building
Keyboard from Scratch: Debounce
24-03-2018hardware, hacking, keyboard-building
Keyboard from Scratch: Prototype
14-11-2017emulator, javascript, bitwise, rust, hacking, hardware, game, math
Chuyện biểu diễn ma trận trên máy tính
12-05-2017reading, hacking, hardware, review
[Reading] Engineer's Mini-Notebook: Communications Projects
27-03-2017hardware, hacking, javascript
Hacking Amazon Dash Button
01-05-2016emulator, javascript, bitwise, assembly, hacking, hardware, game
Tự viết Emulator: CHIP-8 Interpreter
04-03-2015arduino, game, hacking, hardware
Làm game Flappy Bird trên Arduino
Tags: