Huy's Blog Theo dõi blog này

var, let và const trong ES6

Published: 8/7/2016 5:45:12 PM

Mấy bài viết nói về 3 từ khóa này trong JavaScript thì có nhiều rồi, mình chỉ tổng hợp lại cho ngắn để các bạn lười đọc tham khảo nhanh thôi :trollface:

const

const dùng để khai báo một hằng số - là một giá trị không thay đổi được trong suốt quá trình chạy.

Ví dụ:

const A = 5;
A = 10; // Lỗi Uncaught TypeError: Assignment to constant variable

let

let tạo ra một biến chỉ có thể truy cập được trong block bao quanh nó, khác với var - tạo ra một biến có phạm vi truy cập xuyên suốt function chứa nó.

Ví dụ:

Sử dụng var:

function foo() {
  var x = 10;
  if (true) {
   var x = 20; // x ở đây cũng là x ở trên
   console.log(x); // in ra 20
  }
  console.log(x); // vẫn là 20
}

Sử dụng let:

function foo() {
  let x = 10;
  if (true) {
   let x = 20; // x này là x khác rồi đấy
   console.log(x); // in ra 20
  }
  console.log(x); // in ra 10
}

Ngoài ra, khi ở global scope (tức là không nằm trong một function nào cả), từ khóa var tạo ra thuộc tính mới cho global object (this), còn let thì không:

var x = 'global';
let y = 'global';
console.log(this.x); // "global"
console.log(this.y); // undefined

Callback và let

Có một trường hợp dùng let rất hiệu quả đó là sử dụng callback trong một vòng lặp.

Ví dụ nếu dùng var:

for (var i = 0; i < 5; i++) {
  setTimeout(function(){ 
   console.log('Yo! ', i);
  }, 1000);
}

Kết quả sẽ ra gì nào?

Yo! 5
Yo! 5
Yo! 5
Yo! 5
Yo! 5

Giá trị của biến i bên trong hàm callback luôn là giá trị cuối cùng của i trong vòng lặp.

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta thay var bằng let:

for (let i = 0; i < 5; i++) {
  setTimeout(function(){ 
   console.log('Yo! ', i);
  }, 1000);
}

Output sẽ đúng như mong đợi:

Yo! 0
Yo! 1
Yo! 2
Yo! 3
Yo! 4

Khi nào, dùng gì?

Lưu ý là chỉ khi làm việc với ES6 nhé:

Gõ xong nhấn Ctrl + Enter để gửi.