Huy's Blog Theo dõi blog này

rake bower:install trong Docker

Published: 9/9/2016 4:03:56 PM

Nếu xài Docker làm môi trường dev khi làm việc với Rails, hẳn sẽ có lục bạn gặp lỗi sau khi chạy rake bower:install:

bower ESUDO Cannot be run with sudo

Nguyên nhân là vì bower không "thích" chạy với quyền root vì sẽ dễ dẫn đến các vấn đề về quyền truy cập về sau (lỗi mà dân xài npm rất thường gặp). Nhưng ngặt nỗi mặc định Docker cung cấp cho ta quyền root khi làm việc trong một container.

Cách giải quyết có rất nhiều, ví dụ như tạo user mới trong container đó để chạy, nhưng như vậy rất phiền phức. Giải pháp dễ hơn là sử dụng tham số --allow-root để bower bỏ qua bước kiểm tra quyền root này.

Có 2 cách để sử dụng tham số --allow-root:

Thêm tham số trực tiếp

Bạn có thể chạy rake với tham số này trực tiếp như sau:

rake bower:install['--allow-root']

Thêm tham số vào file .bowerrc

Cách 2 là tạo file ~/.bowerrc với nội dung như sau:

{
   "allow_root": true
}

Rồi chạy rake như bình thường:

rake bower:install

huytd 10-09-2016

Gõ xong nhấn Ctrl + Enter để gửi. Bạn không thể xóa comment sau khi gửi.